November 2021 | SanLight LED | Advanced Nutrients | Living Soil Beete | Canna

November 2021 | SanLight LED | Advanced Nutrients | Living Soil Beete | Canna

Hier kommt Ihr zum Video der Novemberausgabe der Homegrow News 4:20